آدرس جدید سایت

http://2.darwinday.ir

خطر بزرگ در این است که بگذاریم اندیشه‌ی ثابتی تمام ذهنمان را به خود مشغول دارد / آلبر کامو / یاداشت‌ها، ج۲