سرخوردگی جنسی، مگس میوه را الکلی می‌کند

دانشمندان می‌گویند مگس‌های میوه نر که مگس‌های ماده به آنها بی توجهی می‌کنند، به اندازه قابل ملاحظه ای، بیش از مگس‌هایی که آزادانه جفتگیری می‌کنند، الکل می‌خورند.

تحقیقاتی که نتیجه آن در مجله ساینس منتشر شده حاکی از آن است که الکل، مغز مگس میوه را به شکلی تحریک می‌کند که به رضایت ناشی از کامیابی جنسی شباهت بسیار دارد. این اثر در نتیجه وجود ماده شیمیایی مغزی به نام نوروپپتید اف (Neuropeoptide F) حاصل می‌شود که به نظر می‌رسد تنظیم کننده رفتار مگس میوه است.

مغز انسان نیز ماده شیمیایی مشابهی دارد که ممکن است واکنشی مشابه داشته باشد. رابطه بین الکل و این ماده شیمیایی که در انسان‌ها به نام نوروپپتید وای معروف است، پیش از این، در مطالعات درباره موش‌های الکلی مورد توجه قرار گرفته بود.

به گفته گیل شوهت اوفیر، محقق موسسه پزشکی هوارد هیوز در ویرجینیای آمریکا و نویسنده مقاله تحقیقی در مورد مگس میوه “تحقیق جدید به بررسی رابطه بین سیستم پاداش جویی و رضایت طلبی با تعامل‌های اجتماعی ارتباط دارد.”

دکتر شوهوت اوفیر به بی بی سی گفت: “باور بر این است که سیستم پاداش و رضایت در جانوران به گونه ای تکامل یافته که رفتارهای ضروری برای بقای فرد و گونه جانوری، مانند مصرف غذا و جفتگیری برای تولید مثل را تقویت کند.”

به گفته او، مواد روانگردان به نوعی همان تاثیر رضایت آور‌های طبیعی را بر گیرنده‌های عصبی دارند و به همین دلیل در این پژوهش، از الکل، به عنوان نمونه ای از یک ماده ای قوی اثرگذار بر سیستم رضایتمندی، استفاده شد. هدف این بود تا به این ترتیب، عمق سازوکار تعامل‌های اجتماعی رضایت آور در حیوانات معلوم شود.

  • سیستم کنترل

در این پژوهش، دکتر شوهت اوفیر و همکارانش در آزمایشگاه اولریخ هبرلاین در دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو، تعدادی مگس میوه با سرنوشت‌های مختلف را مورد آزمایش قرار دادند.

در یک آزمایش، مگس‌های نر در جعبه ای با ۵ مگس ماده باکره قرار داده شدند که پذیرای درخواست‌های جنسی مگس‌های نر بودند. در جعبه ای دیگر، مگس‌های نر کنار مگس‌های ماده ای قرار گرفتند که قبلا جفتگیری کرده بودند و به همین دلیل تلاش‌های مگس‌های نر را برای برقراری رابطه جنسی رد می‌کردند.

غذاهایی که در دسترس مگس‌های میوه قرارداده شده بود یا غذای ساده بود یا غذاهایی با ۱۵ درصد الکل. این آزمایش نشان داد که مگس‌های نر که جفتگیری کرده بودند، از الکل پرهیز می‌کردند، در حالی که مگس‌هایی که از نظر جنسی کامیابی نداشتند، به شدت به الکل روآوردند. محققان در این آزمایش سپس به جست و جوی ماده شیمیایی ای پرداختند که ممکن بود این دو قسمت داستان را به هم ارتباط دهد. و به نوروپپتید اف رسیدند.

آنها دریافتند که مگس‌های نری که از نظر جنسی طرد شده اند و الکل زیادی می‌خورند، دارای سطح پایین تری از این ماده شیمیایی هستند و مگس‌های نر جفتگیری کرده و ارضاشده، سطح بالاتری از آن را دارند.

برای اینکه نشان داده شود که “ان پی اف” واقعا عامل بروز چنین تغییری است و نه صرفا یکی از موادی که در این فرایند حضور دارد، محققان میزان پی اف مغز این مگس‌ها را دستکاری کردند.

مگس‌هایی که سطح پایین تری از این ماده را دریافت کردند، شبیه نرهای سرخورده رفتار کردند، و رفتار آنها که سطح بالاتری از این ماده را داشتند، شبیه نرهای جفتگیری کرده بود.

دکتر شوهت اوفیر می‌گوید: “این آزمایش ما را به این نتیجه می‌رساند که مغز مگس – و احتمالا سایر حیوانات، و مغز انسان – یک جور سیستم درونی کنترل سطح رضایت دارند و وقتی که سطح رضایت درونی پایین می‌آید، رفتاری در پی می‌آورد تا آن را دوباره به حالت قبل برگرداند.”

با این پیش فرض که انسان‌ها هم ماده شیمیایی مغزی مشابهی دارند، تصور اینکه ماده ان پی اف، رفتار انسان را هم به همین ترتیب هدایت کند، تصور وسوسه انگیزی است.

با این حال، در مقاله دیگری در مجله ساینس که در کنار این مقاله منتشر شده است، تروی زارس از دانشگاه میسوری نوشته که “کار سختی است اگر بخواهیم نتایجی را که از رفتار مگس‌ها به دست می‌آید، به انسان‌ها تعمیم ندهیم ولی مشخص است که وجود رابطه میان رفتار مگس با رفتار انسان هنوز اثبات نشده است.”

او با این حال، بر احتمال وجود “ارتباط بین تعامل اجتماعی رضایت بخش با تغییر ماندگار در رفتار” تاکید می‌کند.

دکتر شوهت اوفیر گفته است: “تشخیص اهمیت نظام ان پی اف در این رابطه، برای تصمیم گیری درباره سازوکار مولکولی و ژنتیکی مرتبط با رضایت طلبی، چشم اندازهای مهیجی را فراهم می‌کند، و به طور بالقوه می‌تواند بر درک ما از شیوه سازوکار الکل و مواد دیگر تاثیر بگذارد.”

© / بی‌بی‌سی. اسفند۱۳۹۰