شناخت ژنتیکی مسیر مهاجرت انسان اولیه

این طرح جامع بر اساس نمونه گیری ژنتیکی از بیش از یکصد هزار تن از ساکنان مناطق مختلف جهان صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود شباهت‌ها و اختلاف‌های ژنتیکی بین آنان بتواند چگونگی وابستگی اجدادی بین این افراد و در نتیجه مبدا، مسیر و مقصد مهاجرت آنان را در خلال هزاران سال گذشته نشان دهد. این طرح با سرمایه گذاری و حمایت شرکت کامپیوتری آی بی ام و موسسه ملی جغرافیایی ایالات متحده از روز چهارشنبه، ۱۳ آوریل، به اجرا گذاشته می‌شود.

پژوهشگران با گرفتن نمونه از ساکنان بومی‌در ده نقطه مشخص و دهها هزار تن از داوطلبان در کشورهای مختلف جهان خواهند کوشید ارتباط اجدادی بین آنان را کشف کنند. دانشمندان امیدوارند که نتیجه تحقیقات به سوالات متعددی از جمله چگونگی مهاجرت انسان اولیه از آفریقا و سکونت آن در قاره مختلف و همچنین محل سکونت اولیه اجداد ساکنان بومی‌قاره آمریکا پاسخ دهد آنان گفته‌اند که آزمایش دوازده بخش کلیدی دی ان ای باعث کشف نشانه ای ژنتیکی خواهد شد که با وجود گذشت صدها نسل کمابیش بدون تغییر باقی مانده است.

هدف از اجرای این طرح تحقیقاتی یافتن پاسخ به سوالات متعددی در مورد پیشینه انسان از جمله مسیر مهاجرت انسان اولیه از قاره آفریقا و اسکان در سایر نقاط جهان است. همچنین، امید می‌رود که نتایج به دست آمده پاسخی برای چگونگی سکونت انسان در قاره آمریکا به دست دهد. در حال حاضر، برخی از پژوهشگران معتقد‌اند که بومیان آمریکایی از نژاد ساکنان قاره آسیا بودند که هزاران سال قبل با گذر از منطقه قطبی سیبری به این سرزمین رسیدند.

در مقابل، بعضی از محققان گفته‌اند که اجداد ساکنان اولیه آمریکا از اروپاییانی بودند که در دوره یخبندان اقیانوس اتلانتیک شمالی، از آن عبور کردند و در قاره ای سکونت گزیدند که هزاران سال بعد مجددا توسط اروپاییان کشف و استعمار شد.

© / بی‌بی‌سی. آوریل۲۰۰۵

بیشتر: پروژه نشنال جئوگرافیک