دیدگاه های مذهبی اسلامی درباره فرگشت داروینی

داروین و اسلام

در این مقاله رویکردهای متفاوتی که علمای اسلام در مقابل نظریه داروین از زمان آغاز آن در ۱۸۵۹ اقتباس کرده‌اند، با توجه به استدلال‌های الهیاتی که، به طور صریح یا ضمنی در آنها به کار گرفته شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و استدلال‌ها از رد کامل تا پذیرش کامل مورد بررسی قرار گرفته‌اند که شامل فرگشت در مورد همه موجودات زنده-به جز انسان- می‌شود.

بدین ترتیب دو استدلال الهیاتی که از بحث‌های عالمان مسلمان استخراج شده‌اند این‌ها هستند:

۱.  آیا خدا خارج از پارادایم فرگشت است یا اصطلاح آفریننده نیاز به تعریفی نو دارد

۲. آیا آدم هنوز در این سناریوی فرگشت انسان وجود دارد و چگونه می‌توان داستان قرآن در مورد آدم را در این سناریوی علمی وارد کرد؟

موضوعاتی علاوه بر این‌ها اما با اهمیت کمتر، گاه در مباحث اسلامی در مورد فرگشت مورد بررسی قرار می‌گیرند:

الف) آیا انقراض گونه‌های بیشمار در تاریخ زندگی روی زمین با دیدگاه سنتی در مورد آفرینش خداوند در تعارض است؟

ب) دادشناسی الهی(مسئله شر) با فرگشت تشدید می‌شود یا اینکه تبیین می‌شود؟

ج) آیا گونه‌های جانوری موجودات تعریف شده و مقولات زیستی مهمی در جهان‌بینی اسلامی هستند؟

د) آیا تصادفی بودن را که گویا در فرآیند فرگشت ذاتی است می‌توان با یک نقشه آفرینش الهی آشتی داد؟

این پرسش‌ها در اینجا از طریق نوشته‌ها و استدلال‌های علمای مسلمان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجه‌گیری کلی گرفته می‌شود که چرا منکران فرگشت برایشان غیرممکن است که این موضوعات را به طوری که با اصول و روش‌های دینی‌شان سازگار باشند مورد خطاب قرار دهند و چرا علمایی که مترقی‌ترند و کم‌تر نص‌گرا هستند می‌توانند این موضوعات را با تصوری انعطافپذیرتر از خدا و جهان جای دهند.

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::