کشف نشانه های صدهزارساله جهش فکری انسان

سنگ آغشته به اخرا در یک غار کشف شد.

سنگ آغشته به اخرا در یک غار کشف شد.

کشف استخوان های آغشته به رنگ قرمز در غاری در اسرائیل محققان را واداشته است درمورد زمان پیدایش تفکر نمادین در انسان تجدید نظر کنند. این شواهد بسیار کهن تر از سایر شواهد تفکر نمادین است.

تفکر نمادین، یا توانایی فکری بشر در استفاده از یک چیز به عنوان نماد چیزی دیگر، گام عظیمی در تکامل انسانی بوده است.

همین توانایی بود که به انسان اجازه داد به خلق زبانی پیشرفته و همچنین ریاضیات دست بزند.

حفاری های تازه نشان می دهد که رنگ قرمز که از اخرا به دست آمده است در مراسم تدفین انسان هایی که صد هزار سال قبل در این محل زندگی می کردند، به کار گرفته شده است. این نمونه، بسیار کهن تر از سایر شواهد مربوط به استفاده از رنگ توسط انسان است.

غار قفزه در اسرائیل حاوی تعداد زیادی اسکلت انسان هایی است که حدود صد هزار سال قبل در این محل زندگی می کردند.

باستان شناسان اخیرا قطعات اخرای قرمز را در کنار استخوان هایی در داخل غار کشف کردند. قطعات اخرا تنها در کنار استخوان ها یافت می شد و نه جدا از آنها.

دکتر ارلا هاورز از دانشگاه عبری بیت المقدس به بی بی سی گفت: “ما ۷۱ تکه اخرا پیدا کردیم و نتیجه گرفتیم که رابطه مشخصی میان آن و فرآیند تدفین وجود دارد. به نظر می رسد اخرا به عنوان بخشی از مراسم تدفین به کار گرفته می شده است.”

ارتباط اخرای قرمز با اسکلت های کشف شده در غار قفزه در اسرائیل نشان می دهد که انسان در آن زمان در جریان تدفین از آثار نمادین استفاده می کرده است. این تقریبا پنجاه هزار سال عقب تر از زمانی است که سایر دانشمندان آن را زمان ظهور فکر نمادین می دانند.

این ارتباط همچنین حکایت از آن دارد که ساکنان غار، جهش ذهنی لازم را برای ارتباط دادن رنگ به مرگ طی کرده بودند. رشد تفکر نمادین به خلق زبانی پیشرفته برای تکلم و همچنین کاربرد ریاضیات منجر شد و به پیشرفت انسان کمک کرد.

خانم ارلا هاورز می گوید: “اخرای قرمز برای آنها معنی داشت، دقیقا چه تعبیری، نمی دانیم. اما می توان تصور کرد که آنها مردگان خود را با اخرا رنگ می کردند.”

“این نمونه ای از تفکر نمادین است، اخرا نماد مرگ است. انسان در این دوره به گونه ای رفتار می کرد که نه تنها مقاصد عملی، بلکه مقاصد نمادین هم داشت.”

محققان بر این باورند که گل اخرای قرمز در قفزه از محیط اطراف غار به آنجا منتقل شده است.

باستان شناسان در لایه های داخل غار ابزارهای آغشته به اخرا کشف کرده اند که حکایت از آن دارد که رنگ قرمز احتمالا در داخل غار و احتمالا به عنوان بخشی از مراسم تدفین تولید شده است.

اما ظاهرا توانایی تولید گل اخرا پس از آن از میان رفت و بار دیگر در حدود سیزده هزار سال پیش از این پدیدار گشت.

نتایج این مطالعه در شماره جاری نشریه انسان شناسی (Anthropology) چاپ شده است.