آیا عمرسنجی رادیومتریک نتایج نامعتبری دارد؟

ادعا: عمرسنجی رادیومتریک نتایج نامعتبری دارد.

پاسخ: نتایج عمرسنجی رادیومتریک با اندازه گیری‌های مستقل از آن و با روش‌های دیگر کاملاَ سازگار است. (Dalrymple ۲۰۰۰; Lindsay ۱۹۹۹; Meert ۲۰۰۰). این نتایج را نمی‌توان با شانس و خطا در اندازه گیری توضیح داد.

عمرسنجی رادیومتریک سازگار با چندین روش عمرسنجی غیررادیومتریک می‌باشد. به عنوان مثال:

مجمع الجزایر هاوایی از حرکت صفحه اقیانوس آرام از یک نقطه داغ و در یک نرخ آهسته و قابل مشاهده تشکیل شده است. قدمت رادیومتریک از جزایر با نظم و سرعت موقعیت جزایر نسبت به نقطه داغ، سازگار است. (Rubin ۲۰۰۱).

عمرسنجی رادیومتریک با روش چرخ‌های میلانکوویچ (Milankovitch cycles) که تنها به عوامل نجومی بستگی دارد سازگار است. (Hilgen et al. ۱۹۹۷)

عمرسنجی رادیومتریک با روش عمرسنجی luminescence سازگار است. (Thompson n. d. ; Thorne et al. ۱۹۹۹)

عمرسنجی رادیومتریک با روش قدمت نسبی «عمیق‌تر مسن‌تر است» سازگار است. (Lindsay ۲۰۰۰)

مخالفان ادعا می‌کنند که عمرسنجی رادیومتریک غیرمطمئن است با استناد به چند مثال. (که در آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت) ولی در نظر نمی‌گیرند بیشتر مواردی که با عمرسنجی رادیومتریک سازگار اند. (به عنوان مثالHarland et al. ۱۹۹۰).