مم چیست؟

مم‌ها(یا میم‌ها) عبارت‌انداز عادت‌ها، رفتارها یا داستان‌هایی که از شخصی به شخص دیگر از طریق تقلید رونوشت برداری می‌شوند. مانند ژن‌ها، مم‌ها نیز برای تکثیر با هم رقابت می‌کنند، منتها مم‌ها مواد شیمیایی نیستند که از درون سلول قفل شده باند، بلکه اطلاعاتی‌اند که از مغزی به مغز دیگر یا از مغز به کامپیوتر، کتاب و آثار هنری می‌جهند. مم‌های برنده‌ی رقابت در سراسر جهان انتشار می‌یابند و ذهن‌ها و فرهنگ‌های ما را شکل می‌دهند.

مم‌ها گرد هم می‌آیند و ممپلکس‌های بزرگی تشکیل می‌دهند. بسیاری از این ممپلکس‌ها زندگی ما را ارتقا می‌بخشند: از قبیل سیستم‌های مالی، نظریه‌های علمی، نظام‌های حقوقی، انواع ورزش‌ها و هنرها، اما ممپلکس‌هایی هم هستند بیشتر شبیه عفونت‌ها یا انگل‌هایی که از میزبانی به میزبان دیگر می‌جهند. از قبیل درمان‌های قلابی، معبودپرستی‌ها، نوشته‌های زنجیره‌ای و ویروس‌های کامپیوتری.

ساختار پایه ای آنها نوعی توصیه یا دستور است مبنی بر اینکه تکثیرم کنید و وعده و وعیدهلی نیز پشتوانه‌ی این توصیه یا دستور است.