معرفی کتاب: روانشناسی تکاملی

مشخصات کتاب:

  • کتاب روانشناسی تکاملیعنوان: روانشناسی تکاملی
  • نویسنده: دیلان اِوانس
  • مترجم: نورالدین رحمانیان
  • ناشر: شیرازه

ذهن چگونه تکامل می‌یابد؟ چه تفاوتی میان ذهن یک فرد با ذهن گذشتگانش وجود دارد؟ تفاوت ذهن انسان و حیوان را چگونه می‌سنجند و چگونه توصیف می‌کنند؟ اگر ذهن ما به صورت خودخواهانه‌ای شکل گرفته است، چرا ما تا به این حد اجتماعی هستیم؟ آیا در زمینه ذهن می‌توان میان مردان و زنان تفاوتی گذاشت؟

این پرسش‌ها در کانون توجه مطالعات رو به گسترشی هستند که روان‌شناسی تکاملی نام دارد و با مطالعه این کتاب می‌توان قدم اولی در راه شناخت آن برداشت.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::