معرفی پتروسور Eudimorphodon

فسیل اجداد پرندگان

نام: Eudimorphodon

طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، پتروسور‌ها، کامپیلوگناتوئیدس

نوع تغذیه: ماهی‌خوار

اندازه: ۱ متر طول بال‌ها

زمان زندگی: کرتاسه (۲۲۰ ملیون سال قبل)

تعداد فسیل‌ها: فراوان