معرفی نهنگ راهرو آمبولوستوس

فسیل نهنگ Ambulocetus
نام: آمبولوستوس،  Ambulocetus

طبقه بندی: مهره‌داران، پستانداران، آب‌بازسانان

نوع تغذیه: گوشتخوار

اندازه: ۳ متر طول

مکان کشف: پاکستان

زمان زندگی: دوره ائوسن (۵۰ تا ۴۸ ملیون سال قبل)

توضیحات: از اجداد نهنگ امروزی

فسیل:

فسیل اجداد نهنگ Ambulocetus