معرفی موجود قدیمی Pikaia

فسیل موجود قدیمی دریایی

نام: پیکایا، Pikaia

طبقه بندی: طناب داران، سر طناب داران

نوع تغذیه: نامشخص

اندازه: حدودا ۳۴ میلی متر طول

مکان کشف: کانادا

زمان زندگی: اواسط دوران کامبرین، ۵۳۳ ملیون سال پیش

میزان فراوانی فسیل: بسیار زیاد

توضیحات: حدواسط فرگشتی میان بی‌مهرگان و ماهی‌ها.

تصویر یک نمونه فسیل:

فسیل موجودات قدیمی