معرفی دوزیست اولیه Acanthostega

دوزیست اولیه Acanthostega

نام: Acanthostega

طبقه بندی: مهره داران، چارپایان، دوزیستان، مازدانان

نوع تغذیه: گوشتخوار

اندازه: ۶۰ سانتی متر طول.

زمان زندگی: دوره دوونین (۳۶۵ ملیون سال قبل)