معرفی دایناسور پرنده Buitreraptor

فسیل دایناسور پرنده

نام: Buitreraptor

طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، دایناسور‌ها، ددپایان

نوع تغذیه: گوشتخوار

اندازه: حدودا ۱.۵ متر طول

مکان کشف: آرژانتین

زمان زندگی: کرتاسه

توضیحات: حدواسط فرگشتی میان دایناسور‌ها و پرندگان

نمونه فسیل:

فسیل دایناسور پرنده

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::