معرفی دایناسور بالدار Yixianosaurus

فسیل دایناسور پرنده

نام: Yixianosaurus

طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، دایناسورها، خزنده کفلان، تروپودها، سخت دنبان، تهی‌دم خزندگان،  دست قاپان

نوع تغذیه: به طور قطع مشخص نیست، احتمالا حشره خوار

اندازه: احتمالا تا یک متر

مکان کشف: کشور چین

زمان: کرتاسه