معرفی اسب اولیه Hyracotherium

اجداد اسب

نام: Hyracotherium

طبقه بندی: پستانداران , تک سم سانان

نوع تغذیه: گیاه‌خوار

اندازه: حدود ۶۰ سانتی متر طول

زمان زندگی:۵۵ تا ۴۵ ملیون سال قبل

توضیحات: از اجداد اسب‌های امروزی