فرگشت و توضیح هوشمندی انسان

ادعا: فرگشت توضیح نمی دهد که انسان چگونه به این حد از هوشمندی رسید.

پاسخ:
۱. هوش مزایای بدیهی دارد که می تواند به بقا کمک کند بنابراین تناقضی با نظریه فرگشت ندارد. آنچه که باید توضیح داد این است که چرا مغز انسان نسبت به اندازه بدن، بزرگتر از مغز سایر جانوران است. چند فرضیه در این خصوص پیشنهاد شده که شامل موارد زیر است:
– هوشِ بیشتر امکان جستجوی کارامدتر آذوقه را فراهم می کند خصوصا برای یادگیری و یادآوری مکان و زمان دسترسی به میوه های رسیده.
– هوشِ بیشتر امکان ابداع و استفاده از ابزارهای موثرتر را ایجاد می کند.
– هوشِ بیشتر امکان نقش پذیری موفقیت آمیز را در گروه های اجتماعی پیچیده که توسط نخستی ها تشکیل می شد، فراهم می کند. این کارکرد هوش با توسعه زبان در هم آمیخته شده است.
فرضیه آخر شاید محتمل ترین فرضیه باشد هرچند که بقیه فرضیه ها را هم نمی توان پیشامدهای ناسازگار دانست.
چگونگی فرگشت مغزهای بزرگتر را شاید بتوان با پدیده نئوتنی یعنی طولانی شدن دوره های نابالغی در فرآیند رشد، توضیح داد. فرگشت یک مغز بزرگتر نیازی به تغییرات ژنتیکی گسترده ندارد، تنها یک تغییر نسبتا کوچک برای ادامه رشد مغز در یک مدت طولانی کافی است.

منابع:

Gould, Stephen Jay, 1977. The child as man’s real father. In: Ever Since Darwin, New York: W. W. Norton, pp. 63-69

Kaplan, H., K. Hill, J. Lancaster and A. M. Hurtado, 2000. A theory of human life history evolution: diet, intelligence, and longevity. Evolutionary Anthropology 9: 156-185.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::