فرگشت و احتمال تشکیل پروتئین‌ها

ادعا :

پروتئین های ضروری برای بدن بسیار پیچیده هستند. احتمال ساخته شدن تصادفی حتی برای یک پروتئین ساده یک در ده به توان ۱۱۳ می‌باشد. و البته هزاران پروتئین برای شکل‌گیری حیات ضروری هستند.

منبع:

Watchtower Bible and Tract Society. 1985. Life–How Did It Get Here? Brooklyn, NY, pg. 44.

پاسخ:

این محاسبات و نتیجه‌گیری حاصل از آن چندین ایراد دارد که به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:

  • فرگشت بر اساس “انتخاب انباشتی چند مرحله ای” پیش می رود اما محاسبات مورد استفاده برای “انتخاب تک مرحله ای” بکار رفته است. به عنوان مثال احتمال اینکه شش تاس را پرتاب کنیم و به ترتیب اعداد ۲،۱،۶،۴‌،۵،۲ بیاید برابر با ۱/۴۶۶۵۶ است. اگر ما هر بار پس از پرتاب همه تاس‌ها را برداریم (انتخاب تک مرحله ای)، حدوداً باید پنجاه هزار سری تاس پرتاب کنیم تا به عدد مورد نظر برسیم. اما اگر دست به انتخاب انباشتی چندمرحله‌ای بزنیم و هر زمان که تاسی عدد مناسب را نشان داد، دیگر به آن دست نزنیم و بقیه تاس‌ها را پرتاب کنیم تا بقیه اعداد نیز جفت و جور شوند‌، در کمتر از پنجاه پرتاب نیز می‌توان به اعداد مورد نظر رسید. کار انتخاب طبیعی نیز به همین صورت است. -‌ مترجم
  • محاسبه احتمالاتی که صورت گرفته بر پایه شکل‌گیری تصادفی مولکول پروتئین بوده است. حال آنکه از لحاظ بیوشیمیایی شکل‌گیری پروتئین تصادفی نیست و این امر احتمال محاسبه شده را بی اعتبار می سازد. از لحاظ بیوشیمیایی ترکیبات پیچیده‌ای تولید می‌شوند که خود این ترکیبات از طریق روش‌های پیچیده ای روی یکدیگر اثر می‌گذارند. برای مثال کمپلکسی از مولکول های آلی مشاهده شده است که در شرایط موجود در فضا شکل می‌گیرند و این احتمال وجود دارد که این ترکیبات در شکل گیری حیات روی زمین نقش ایفا کرده باشند.
  • محاسبه احتمال مورد نظر بر این فرض استوار است که پروتئین باید تنها به یک شکل خاص مورد نظر باشد. در حالی که تعداد غیرقابل شمارشی پروتئین وجود دارند که در ارتقای فعالیت‌های زیستی موثرند. (یعنی قبل از حالت فعلی پروتئین، پروتئین اجدادی میتوانسته با آنچه که امروز بوده است متفاوت باشد و همچنان در دوران خودش به خوبی فعالیت سودمند داشته باشد. در حالی که در این محاسبات تنها یک فرم پروتئینی را موثر در ارتقای حیات دانسته و سایر احتمالات را در نظر نگرفته است -م). پس هرگونه محاسباتی در این زمینه باید تمام مولکول‌های موثر در ارتقای حیات را در نظر بگیرد.
  • احتمالات محاسبه شده شکل گیری حیات را به فرم امروزی آن مورد بررسی قرار داده است در حالی که حیات در ابتدای شکل‌گیری بسیار ساده‌تر بوده است.
  • احتمالات محاسبه شده این حقیقت را که بسیاری از پیامد‌ها به صورت همزمان رخ می‌دادند را نادیده گرفته است.

لینک ها:

Musgrave, Ian. 1998. Lies, damned lies, statistics, and probability of abiogenesis calculations. http://www.talkorigins.org/faqs/abioprob/abioprob.html

Stockwell, John. 2002. Borel’s Law and the origin of many creationist probability assertions. http://www.talkorigins.org/faqs/abioprob/borelfaq.html
منابع:

Spotts, Peter N. 2001. Raw materials for life may predate Earth’s formation. The Christian Science Monitor, Jan. 30, 2001. http://search.csmonitor.com/durable/2001/01/30/fp2s2-csm.shtml