فرگشت نه اثبات شده و نه می‌تواند اثبات شود. حتی قادر نیستیم فرگشت را ببینیم.

ادعا: تکامل نه اثبات شده و نه می‌تواند اثبات شود. حتی قادر نیستیم تکامل را ببینیم.

جواب:

هیچ چیز در جهان واقع نمی تواند با قطعیت مطلق اثبات شود.اما سطح بالایی از اطمینان می‌تواند حاصل شود.در مورد نظریه تکامل ،ما داده‌های بسیار زیادی از حوزه‌های مختلف داریم.شواهد ارزشمندی که در تمام شکلهای زیر وجود دارند(تئوبالد ۲۰۰۴). هر مورد جدیدی از شواهد  گواهی بر  بقیه است.

تمامی گونه‌های حیات یکپارچگی بنیادی در مکانیزم همتاسازی،وراثت،تجزیه (Catalysis) و متابولیسم دارند.

نسل مشترک برای گونه‌ها الگوی تودرتویی را  برای وراثت پیش بینی می‌کند.ما چنین الگویی را به صورت ساختار درختی  یکتا،سازگار و خوش تعریف مشاهده می‌کنیم، که درخت حیات نامیده می‌شود.

شواهد مختلف از رشته‌های مختلف ، به درخت حیات یکسانی منجر می‌شود.ما وقتی خصوصیات ژنتیکی،بیوشیمیایی و ریخت شناسی را بررسی می‌کنیم به ساختار یکسانی از درخت حیات می‌رسیم.

فسیل‌های حیوانی ،با درخت حیات شرح داده شده تطابق دارند،ما چندین گونه از فسیلهای انتقالی را در رکوردهای فسیلی، مشاهده می‌کنیم.

فسیل‌ها در یک ترتیب زمانی ظاهر شده اند،که تغییرات سازگار در نسل مشترک را در طی میلیونها سال نشان می‌دهد. و مغایر با خلقت ناگهانی است.

خیلی از ارگانیسم‌ها ویژگیهای بدوی را نشان می‌دهند،مثل چشم‌های کور و بالهای بدون قابلیت پرواز در برخی از گونه‌ها.

نیاکان گرایی بارها مشاهده شده است.نیاکان گرایی ظهور مجدد ویژگیهایی استه در اجداد  دور وجود داشته اند اما در اجداد جدیدتر ناپدید شده اند.ما تنها مواردی از نیاکان گرایی را می‌بینیم که باتاریخچه تکاملی ارگانیسمها سازگار هستند.(نمونه ای از نیاکان گرایی بازپیدایی مجدد دم در انسان و باز پیدایی پا در مارها می‌باشد-مترجم)

رشد شناسی(ontogeny)(جنینی و زیست شناسی رشد) اطلاعاتی در مورد مسیر تاریخی تکامل یک ارگانیسم  فراهم می‌کند.برای مثال،جنین والها وخیلی از مارها ،پاهای عقبی دارند که قبل از تولد  دوباره جذب می‌شود.

توزیع گونه‌ها با تاریخچه تکاملی ارایه شده برای آنها سازگار است.برای مثال،جانوران کیسه دار عمدتا به استرالیا محدود می‌شوند. و استثنائات به وسیله جابجایی قاره‌ها تشریح می‌شود.جزایر دوردست اغلب شامل گونه‌هایی هستند که عادات وتنوع فراوانی دارند ولی از لحاظ ژنتیکی به هم وابسته اند.تنوع  گونه موش خرما با ساختار لایه‌های زمین و تغییر سطح دریا تطابق کامل دارند.(مرسر و روس ۲۰۰۳٫)این سازگاری، حتی موقعی که شواهد توزیع فسیلها را در این زمینه دخیل کنیم،پا بر جا خواهد بود.

تکامل پیش بینی می‌کند که ساختارهای  جدید از جرح و تعدیل ساختارهای موجود بوجود می‌آیند،بنابراین تشابه درساختارها نشانگر تاریخچه تکاملی تکاملی هستند تا کارکردها  .این موضوع به وفور در طبیعت قابل مشاهده است. برای مثال دستهای انسان،بالهای خفاش،پاهای اسب، باله‌های وال، و دستهای جلویی موشهای کور،علی رغم  کارکردهای متفاوت، ساختارهای مشابهی دارند.

اصول یکسانی در سطح مولکولی وجود دارد، درصد زیادی از ژنهای انسان،حدود ۷۰ درصد،با ژنهای کرم میوه و کرم گوشت مشترک است.

وقتی  ارگانیسمها مستقل از هم تکامل می‌یابند،ساختارهای متفاوتی به کار گرفته می‌شوند. برای مثال،بالهای پرندگان،خفاشها، و حشرات ساختارهای متفاوتی دارند.این تفاوت ساختار برای کارکردها یکسان درسطح مولکولی نیز مشاهده می‌شود.

محدودیتهای تاریخچه برخی از مواقع به کارکردها و ساختارهای غیر بهینه منجر می‌شود.برای مثال ساختار گلوی انسان و سیستم تنفسی امکان تنفس و غذا خوردن همزمان را غیر ممکن کرده و انسان را مستعد خفگی می‌کند.

این عدم بهینگی در سطح مولکولی هم مشاهده می‌شود.برای مثال،خیلی از بخشهای DNA‌ها کارکردی ندارند.(به عبارتی زاید هستند.)

برخی از DNA ‌های بدون کارکرد از قبیل،ترنسپوسونس،سودوژن(ژن کاذب)، و  ویروسهای اندوجنوس، الگویی از وراثت را نشان می‌دهند که دلالت بر جد مشترک گونه‌ها دارد.

تغییر گونه‌ها در عمل مشاهده شده است.

جنبه‌های روزمره تکامل—تغییرات ژنی ارث پذیر،تغییرات کارکردی، تنوع و تغییرات در ساختار،و انتخاب طبیعی–  با سرعتی که با نسب مشترک انها همخوانی دارد،مشاهده می‌شود.

علاوه بر این،تمامی ردیفهای شواهد تکامل با هم سازگارند،آنها همگی به تصویر بزرگ یکسانی اشاره دارند.برای مثال،شواهد تکرار ژنی در ژنوم مخمرها نشان می‌دهد، که توانایی آنها در تخمیر گلوکزحدود ۸ میلیون سال پیش تکامل یافته است.شواهد فسیلی نشان می‌دهد که میوه‌های قابل تخمیر(ترش شده) ،در آن زمان اهمیت فوق العاده ای یافتند(احتمالا به این معنی است که این نوع میوه‌ها در چرخه غذایی اهمیت زیادی داشتند-مترجم).شواهد ژنتیکی برای این تغییر مهم در گیاهان میوه دار و کرمهای میوه مشاهده شده است.(بنر و دیگران ۲۰۰۲).

شواهد فوق العاده و سازگارند،همگی به صورت واضحی تکامل را نشان می‌دهند که شامل نسل مشترک،تغییر در طول زمان و تطابق برا اساس انتخاب طبیعی می‌باشد.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::