فرگشت نهنگ

فرگشت نهنگ و وال

مراحل فرگشت پستاندار پاکیستون به نهنگ امروزی.
از بالا به پایین:
پاکیستوس: ۵۰ میلیون سال قبل.
آمبولوستوس: ۳۵ میلیون سال قبل.
دوردون: ۲۰ میلیون سال قبل.
نهنگ: ۱۰ میلیون سال قبل.

اجداد نهنگ امروزی، پستانداران روی خشکی بودند. در طول میلیون‌ها سال اجداد نهنگ امروزی به آب زده‌اند. در تصویر مشاهده می‌کنید که نهنگ امروزی از اجداد خود، لگن و پاهای عقبی را به ارث برده است. با کمی دقت، مشاهده می‌کنید که پاهای جلویی اجداد نهنگ، تبدیل به باله شده‌اند که انگشتان آن به وضوح پیداست.