آیا فرگشت ناتوان از توضیح همجنسگرایی است؟

❌ ادعا:
فرگشت مسئله همجنسگرایی را توضیح نمی دهد. خصوصیات در نتیجه تولیدمثل موفق فرگشت می یابد و همجنسگرایان احتمال کمی برای تولیدمثل دارند.

✅ پاسخ:
برای این ادعا چندین توضیح مختلف وجود دارد:
– گرچه همجنسگرایی احتمالا مولفه ژنتیکی داشته باشد اما بخش اعظم آن، غیر ژنتیکی است. در آن قسمتی که غیرژنتیکی است، گزینش روی آن اثری ندارد.
– – همجنسگرایان هم صاحب فرزند هستند. گرایش جنسی یک خصوصیت ناگزیر بین دو گزینه نیست بلکه به صورت یک زنجیره وجود دارد. افرادی که گرایش دگرجنسگرایی دارند هم می توانند عامل ژن های همجنسگرایی باشند (در آن قسمتی از همجنسگرایی که وابسته به ژنتیک است). حتی گاهی افراطی ترین همجنسگرایان هم صاحب فرزند هستند.
– آشکارترین دگرجنسگرایان هم ممکن است تمایلات همجنسگرایانه داشته باشند. دگرجنسگرایان مرد که تمایلات همجنسگرایی هم دارند در مقایسه با تصاویر غیرهمجنسگرایی، تحریک جنسی بیشتری را نسبت به تصاویر همجنسگرایانه نشان دادند. ممکن است نکوهش همجنسگرایی از سوی جامعه در تکثیر این ژن ها نقش دارد چون باعث می شود یک همجنسگرا، رفتار دگرجنسگرایانه پیشه کند.
– – ژن های همجنسگرایی در مجموع می توانند مفید باشند. در شامپانزه های بونوبو، تعاملات همجنسگرایانه شکلی از همبستگی اجتماعی است. شاید همجنسگرایی در انسان ها هم برای کارکردهای اجتماعی تکامل یافته است. گذشته از همه، پیوستگی اجتماعی هنوز هم کارکرد اصلی سکس در انسان ها محسوب می شود.
– سبب شناسی ژنتیکی همجنسگرایی می تواند از مجموعه ای از خصوصیات نشات گرفته باشد که وقتی با قدرت بیان شوند، منجر به همجنسگرایی می شوند. اگر با قدرت کمتر و بدون پشتیبانی از خصوصیات بیان شوند، این خصوصیات در ماهیت قدرتمند گونه ما نقش خواهند داشت. ژن های مربوط به این خصوصیات، مقاوم هستند چون معمولا با هم ترکیب می شوند تا در بقا و تولید مثل بهتر عمل کنیم.
– ظاهرا عوامل ژنتیکی مرتبط با همجنسگرایی در مردان باعث افزایش باروری در زنان می شود. خویشاوندان مونث یک مرد همجنسگرا، در نقش مادری خود در خانواده، فرزندان بیشتر از خویشاوندان مونث یک مرد دگرجنسگرا داشتند.
– باید توجه داشت که پرسش در مورد توضیح همجنسگرایی محدود به انسان ها نیست. همجنسگرایی در صدها گونه جانوری وجود دارد.

منابع:

Adams, H. E., L. W. Wright Jr. and B. A. Lohr, 1996. Is homophobia associated with homosexual arousal? Journal of Abnormal Psychology 105(3): 440-445.

Bagemihl, Bruce, 1998. Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity. New York: St. Martin Press.

Corna, F., A. Camperio-Ciani and C. Capiluppi, 2004. Evidence for maternally inherited factors favouring male homosexuality and promoting female fecundity. Proceedings: Biological Sciences 271: 2217-2221.

 Haynes, J. D., 1995. A critique of the possibility of genetic inheritance of homosexual orientation. Journal of Homosexuality 28(1-2): 91-113.

 Kendler, K. S., L. M. Thornton, S. E. Gilman and R. C. Kessler, 2000. Sexual orientation in a U.S. national sample of twin and nontwin sibling pairs. American Journal of Psychiatry 157(11): 1843-1846.

 Kirk, K. M., J. M. Bailey, M. P. Dunne and N. G. Martin, 2000. Measurement models for sexual orientation in a community twin sample. Behavior Genetics 30(4): 345-356.

 Kirkpatrick, R. C., 2000.