دیدار با اسکلت ماقبل تاریخ در تهران

به‌نقل از روزنامه مردم امروز درباره کشف اسکلت چندهزار سال پیش در مولوی تهران:

انسان های اولیه ایران

برای مشاهده در اندازه کامل، روی عکس کلیک کنید/