حوای میتوکندریایی و آدم کروموزم Y چیست؟

ادعا:

دانشمندان به تازگی در نظریه‌های حوای میتوکندریایی و آدم کوروموزم Y دریافته‌اند، همهٔ انسان‌ها از یک زن و مرد‌ زاده شده‌اند. این یافته، گفته کتاب پیدایش درباره آفرینش را تایید می‌کند.

پاسخ:

در همین چندساله، دانشمندان برای ردیابی فرگشت نیاکان ما، فن ارزندهٔ تازه‌ای را پیش بردند. یک چنین نوآوری، کوششی برای بررسی نرخ جهش و تاریخ دی ان‌ای میتوکندریایی هست.

برخلاف دی ان‌ای سیتوپلاسمی یک شخص اتحاد ساختار ژنتیک دو والدین را نشان می‌دهد،دی ان‌ای میتوکندریایی از مادر به کودک، بدون دگرگونی از سوی ژنهای پدر می‌رسد و دی ان‌ای میتوکندریایی دختر هم به طور کامل همسان با مادرش هست.

با پژوهش‌های بیشتر، نسل‌شناسان امید دارند تا به دیرین‌شناسان در تشخیص دقیق زمان و جایگاه نخستینی که هوموارکتوس به انسان اندیشه ورز دگرگون شد، کمک کنند. نتایج نخست، سرچشمهٔ دی ان‌ای میتوکندریایی ما را به یک‌نژاد افریقایی در ۲۰۰ هزار سال پیش می‌رساند.

بهر حال، بسیاری از دیرین‌شناسان، این یافته‌های آغازین را با این استدلال که انسان زود‌تر پدیدار شده، به چالش کشیده‌اند. به طور نظری، اگر ما بتوانیم تاریخ و دگرگون شدن دی ان‌ای میتوکندریایی خودمان را دوباره ردگیری کنیم، یعنی می‌توانیم نخستین گروه زنانی که دارای ساختار ژنتیکی انسان اندیشه ورز امروزی بوده‌اند، را پیدا کنیم. چنین یافته‌ای به دانشمندان اجازه می‌دهد درک بسیار دقیق تری از‌ گاه‌شناسی و جغرافیای  فرگشت انسان داشته باشند. آدم کوروموزم Y نیز تکنیکی ژنتیکی است برای اینکه از توالی دی ان‌ای متوجه بشیم قدمت انسان امروزی چند ملیون سال است.

تنها نکته در مورد این دو نظریه نام آنهاست که شباهت به داستان آدم و حوای کتاب پیدایش داشته و آفرینش باوران از روی نام این تکنیک‌ها حرف‌های خودشان را اثبات می‌کنند!

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::