تکامل فقط یک نظریه بوده و یک واقعیت نیست

ادعا: تکامل فقط یک نظریه است. ویک واقعیت نیست

جواب:

کلمه نظریه ، در مفهوم علمی ، به معنی عدم اطمینان نیست. بلکه به صورت زیر تعریف می‌شود: نظریه،گروه منسجمی از گزاره‌های کلی است ،که به عنوان اصولی برای تبیین دسته خاصی از پدیده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درمورد نظریه تکامل،موارد زیر برخی از این پدیده‌ها هستند که توسط نظریه تکامل تبیین می‌شوند. تمامی این موارد واقعی هستند:

  • حیات در کرده زمین بیش از دو میلیارد سال پیش شروع شده است.
  • اشکال حیات تغییر یافته و در طول تاریخ حیات تنوع یافته است.
  • گونه‌ها از طریق نسب مشترکشان به یک جد یا تعداد محدودی از اجداد مشترک،به هم وابسته اند(ترجمه احتمالا مشکل دارد)
  • انتخاب طبیعی عامل مهمی است که بر نحوه تغییر گونه‌ها اثر می‌گذارد.
  • و واقعیتهای بیشمار دیگری که توسط نظریه تکامل تبیین می‌شوند.

نظریه تکامل خودش را در عمل ثابت کرده است.این نظریه کاربردهای مفیدی در  شناسایی بیماریهای مسری،کنترل طاعون،کشف دارو، و سایر زمینه‌ها دارد.

گذشته از نظریه ،واقعیت تکامل،مشاهداتی از حیات است که در طول زمان به سرعت تغییر می‌کنند، نمونه‌های واقعی تکامل حتی بیش از داروین شناخته شده بود. نظریه تکامل این حقایق را تبیین می‌کند.

اگر “صرف نظریه بودن”،اعتراض قابل قبولی باشد،خلقت گرایان می‌توانند،شکایت نامه‌هایی علیه نظریه گرانش،نظریه منشا میکربی بیماریها، و نظریه مکانیک کوانتم،تنظیم و منتشر کنند.نظریه تکامل از هیچ یک از این نظریه‌ها اعتبار کمتری ندارد. حتی نظریه گرانش با چالشهای اساسی روبروست.

خلقت گرایی نه نظریه و نه واقعیت است؛در بهترین حالت،فقط یک عقیده است. زیرا نمی تواند چیزی را توضیح دهد و از لحاظ علمی بی ارزش است.