تدریس آفرینش هوشمند در کنار نظریه تکامل ممنوع شد

دادگاهی در آمریکا علیه تدریس نظریه “آفرینش هوشمند” در کنار نظریه تکامل داروین حکم داده است.

گروهی از والدین در شهر دوور در ایالت پنسیلوانیا، هیات نظارت بر مدارس دولتی را به خاطر آنکه دستور داده بود نظریه تکامل داروین نباید تنها نظریه ای درباره نحوه پیدایش حیات در کره زمین باشد که در کلاس های زیست شناسی تدریس می شود، به دادگاه کشانده بودند.

مقام های مدرسه می خواستند نظریه “آفرینش هوشمند” دایر بر این که زندگی در کره زمین پیچیده تر از آن است که به خودی خود به وجود آمده باشد نیز در کلاس های زیست شناسی تدریس شود.

قاضی جان جونز حکم داد که هیات نظارت بر مدارس دولتی، ممنوعیت تعالیم مذهبی در مدارس عمومی که در قانون اساسی آمریکا مندرج است را نقض کرده است.

یازده والدینی که این پرونده را تشکیل داده بودند استدلال کردند که تدریس آفرینش هوشمند عملا همان تدریس “اصل خلقت” براساس آموخته های انجیل است.

آنها شکایت کردند که این نظریه – که استدلال می کند زندگی باید با کمک قدرتی نامرئی پدید آمده باشد – معادل تعالیم دینی است.

جدایی دین از حکومت از اصول مصرح در قانون اساسی آمریکاست.

قاضی دادگاه فدرال در حکمی ۱۳۹ صفحه ای درباره این پرونده نوشت: “نتیجه گیری امروز ما این است که تدریس آفرینش هوشمند در مدارس به عنوان بدیلی برای نظریه تکامل در کلاس های علمی در مدارس دولتی ناقض قانون اساسی است.”

نکته تناقض آمیز اینکه چندین تن از این افراد، که با حرارت و افتخار در ملا عام به اعتقادات مذهبی خود مباهات می کردند، بارها و بارها برای رد گم کردن و استتار مقاصد واقعی نهفته در پس سیاست آفرینش هوشمند دروغ گفته اند

قاضی دادگاه فدرال

قاضی جونز گفت او به این نتیجه رسیده است که “آفرینش هوشمند” اساس علمی ندارد و “نمی تواند خود را از اصلش دایر بر اصل خلقت، که مذهبی است، متمایز کند.”

وی نوشت اعضای هیات نظارت بر مدارس دولتی که به نفع سیاست تدریس آفرینش هوشمند در مدارس رای دادند به شهروندان “کم خدمتی” کرده اند.

او گفت: “نکته تناقض آمیز اینکه چندین تن از این افراد، که اعتقادات مذهبی خود را با حرارت و افتخار به طور علنی بیان می کردند، بارها و بارها برای رد گم کردن و استتار مقاصد واقعی نهفته در پس سیاست آفرینش هوشمند دروغ گفته اند.”

“ما دریافتیم که ادعاهای هیات نظارت بر مدارس دولتی دایر بر غیرمذهبی بودن این سیاست دستاویزی برای مقاصد واقعی هیات است که همانا تشویق مذهب در کلاس های درسی مدارس دولتی بود.”

قاضی اجرای این سیاست در مدارس دولتی دوور را ممنوع کرد.

وکیل والدین شاکی گفت که این حکم “حق” را به خانواده هایی که از جسارت کافی برای به چالش کشیدن سیاست های هیات نظارت بر مدارس دولتی برخوردار بودند می دهد.

رولاند پیز، خبرنگار علمی بی بی سی می گوید که هیات نظارت بر مدارس دولتی شهر دوور سال گذشته به نفع تدریس “آفرینش هوشمند” رای داد اما در رای گیری عمومی ماه گذشته توسط مردم شهر برکنار شد.

هیات های نظارت بر مدارس دولتی در برخی دیگر از شهرهای آمریکا از نزدیک این پرونده را دنبال می کردند تا ببینند تصمیم دادگاه ها در مورد تدریس این نظریه در کنار تکامل چیست.