اینفوگرافیک: فرگشت چشم‌ها از سادگی به پیچیدگی

فهمیدن چگونگی فرگشت چشم‌ها توسط انتخاب طبیعی پیچیده است.

داروین در منشا انواع می‌نویسد:«باید اعتراف کنم فرض این‌که چشم، با تمام تدابیر بی‌مانندش.. می‌تواند توسط انتخاب طبیعی شکل گرفته باشد، به‌نظربی‌نهایت نامعقول می‌آید» اما در ادامه می‌نویسد:«اما عقل من می‌گوید اگر درجه‌بندی‌های متعددی از یک چشم بی‌نقص و پیچیده تا یک چشم ناقص و ساده وجود داشته باشد.. پس باور این‌که یک چشم بی‌نقص و کامل از انتخاب طبیعی به وجود آمده، هر چه قدر هم که برای ذهن ما غیرقابل درک باشد، خیلی هم سخت نیست».

اینفوگرافیک تکامل چشم