اینفوگرافیک: محل کشف و مقایسه انسان نالدی

در اینفوگرافی زیر می‌توانید محل کشف و همچنین مقایسه اسکلت جمجمه «هومو نالدی» با «انسان راست قامت»، «انسان ماهر» و «انسان فلورسی» را مشاهده کنید.

اینفوگرافیک هومو نالدی