آیا فرگشت اساس یک جهان‌بینی غیراخلاقی است؟

ادعا: فرگشت اساس یک جهان بینی غیر اخلاقی است.

منبع:

Moon, Rev. Sun Myung. 1990 (27 Mar.). Parents day and I. http://www.unification.net/1990/900327.html

پاسخ:

۱- فرگشت یک بحث توصیفی است. که تنها در صورتی می تواند امری غیر اخلاقی باشد که تلاش برای توصیف دقیق طبیعت را غیر اخلاقی بدانیم.

۲- هر اصول اخلاقی برآمده از جهانبینی فرگشتی باید این موضع را به رسمیت بشناسد که انسانها چنان فرگشت یافته اند تا موجودات اجتماعی باشند. در یک فضای اجتماعی همکاری و حتی فداکاری به تطابق بهتر می انجامد.(Wedekind and Milinski 2000) جریان فرگشت بطور طبیعی منجر به حیوانات اجتماعی میشود که اصول اخلاقی را از قبیل “قانون طلایی” گسترش میدهند.

۳- بعضی خصایل منفی از قبیل “اصلاح نژاد” و “داروینیسم اجتماعی” از فهم نادرست تئوری فرگشت نشات گرفته اند. بنابراین شایسته است فرگشت را چنان بیاموزیم تا از این قبیل کج فهمی ها خنثی شود.

۴- علی رغم ادعاهای مخالف، خلقت گرایی مشکلات خاص خودش را دارد. بعنوان نمونه این نظریه بر پایه تعصب دینی بنا شده است که بر اساس بسیاری استاندارد ها غیر اخلاقی است.

۵- احتمالا موثرترین سلاح در برابر خصوصیات بد اخلاقی عرضه آنها و مقبولیت عامه آن هاست. فرگشت (و هر موضوع علمی بصورت کلی) بر اساس فرهنگ نشر عمومی شکل گرفته است.

۶- دانشمندان خود سرسخت ترین منتقدان خویشند. آنها کد های رفتار اخلاقی را برای  شرایط مختلف گسترش داده اند و شروع به صحبت درباره یک شکل اخلاقیات کلی کرده اند. (Rotblat 1999) خلقت گرایان چیزی شبیه آن ندارند.

۷- بعضی اشخاص با شیطانی قلمداد کردن دیگران سعی میکنند به رضایت درونی برسند در حالیکه کسانی که حقیقتا شیفته اخلاقیات هستند به کنکاش رذایل درونی خود می پردازند تا دیگران.

منابع:

  1. Rotblat, Joseph. 1999. A Hippocratic Oath for scientists. Science 286: 1475.
  2. Wedekind, C. and M. Milinski. 2000. Cooperation through image scoring in humans. Science 288: 850-852. See also Nowak, M. A. and K. Sigmund, 2000. Shrewd investments. Science 288: 819-820.

مطالعه بیشتر:

Huxley, T. H. H. 1894. Evolution and ethics. http://aleph0.clarku.edu/huxley/CE9/index.html

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::