آیا فرگشت ابطال پذیر نیست؟

ادعا: هر واقعیتی را می‌توان با نظریه فرگشت سازگار کرد. بنابراین فرگشت ابطال‌پذیر نیست و یک نظریه علمی مناسب نیست.

منبع: Morris, Henry M. 1985. Scientific Creationism. Green Forest, AR: Master Books, pp. 6-7.

پاسخ:

سلسله زیادی از شواهد قابل تصور وجود دارند که می‌توانند فرگشت را باطل کنند. برای مثال:

* ثبت آثار فسیلی بدون تغییر

* موجوداتی مثل کیمرا (موجودی افسانه ای دارای سر شیر و بدن بز و دمی از سر ماردارای سر شیر و بدن بز و دمی از سر مار  -مترجم ) ، موجودی متشکل از بخش‌های مختلف و دودمان‌های متفاوت مثلا مرمید یا سنتاروس که به وسیله انتقال عمودی ژن‌ها (که مقدار کمی از DNA را میان دودمان های مختلف انتقال میدهند)،یا به وسیله همزیستی به طوری که دو موجود کامل کنار هم قرار می‌گیرند، نتوانند توضیح داده شوند.

* یک مکانیسمی که از تجمع جهش ها جلوگیری می‌کند.

* مشاهداتی از موجوداتی که در حال خلق شدن باشند.

۲- این ادعا که از خلقت گرایان مطرح شده است،بی‌معنی است. از آنجا که تقریبا کل خلقت‌گرایی چیزی بیش از یک تصور نیست و [در جای دیگر] ادعا می‌کند که فرگشت رد شده است!

مطالعه بیشتر:

Bowler, Peter J. 1983. The Eclipse of Darwinism: Anti-Darwinian evolution theories in the decades around 1900. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press.