آیا فرگشت(تکامل) همان پیشرفت است؟

نه لزوما.

در دوره انقلاب صنعتی و عصر ویکتوریا، مردم تصور می‌کردند که تاریخ همواره در حال پیش رفتن است و زندگی هر روز بهتر و پیشرفته‌تر می‌شود. بنابراین، به‌طور طبیعی، مسلم می‌گرفتند که فرگتش(تکامل) نیز در همین مسیر است.

به نظر می‌رسید که زندگی بر روی زمین از یک موجود ساده به موجود زنده پیچیده و برتری به نام انسان رسیده است، اما داروین نشان داد که فرگشت(تکامل) همیشه به معنای پیشرفت به سوی اشکال بزرگ‌تر و پیچیده‌تر نیست.

بسیاری از انواع حیوانات در چند هزار سال پیش، بزرگ‌تر از اندازه امروزشان بوده‌اند، تغییرات آب و هوایی موجب شد که آنان رو به عقب فرگشت(تکامل) پیدا کنند و کوچکتر شوند. انواع دیگری مانند بید فلفلی فرگشت(تکامل) جانبی به وسیله تغییر رنگ پیدا می‌کنند، اما پیشرفته‌تر یا پسرفته‌تر نمی‌شوند اما صرفا با محیط زیست موجود خود تطبیق می‌یابند، اما این به آن معنی نیست که آن‌ها بهتر می‌شوند.