آیا در تاژک باکتریایی پیچیدگی فرونکاستنی وجود دارد؟

ادعا : در تاژک باکتری ۴۲ نوع مختلف پروتئین وجود دارد که اگر هر کدام ذره‌ای تفاوت داشته باشند کل سیستم از کار می‌افتد. چگونه تاژک باکتریایی به این پیچیدگی می‌تواند محصل فرگشت باشد؟

پاسخ: ابتدا بهتر است  پیچیدگی فرونکاستنی چشم را بخوانید.

تاژک باکتری دارای سه بخش اصلی (موتور، قلاب، ریشه) است که از ۴۲ پروتئین تشکیل شده است.

دانشمندان در پی این سوال که «آیا نوع ساده‌ تر تاژک می‌توانسته برای صاحبش سودمند بوده باشد؟» با مطالعه ژنوم صد‌ها باکتری مختلف پی بردند که تنها نیمی از پروتئین‌ها در ساختار تاژک ضروری‌اند، و نیم دیگرغیر ضروری‌اند و در همه باکتری‌ها تولید نمی‌شوند.

از ۲۱ پروتئین ضروری برای کلیه گونه‌ها که تاکنون مطالعه شده‌اند، ۱۹ پروتئین انواع تغییر یافته پروتئین های دیگری هستند که عملکردهای دیگری را در باکتری‌ها انجام می‌دهند. برای مثال ۱۰ تا از پروتئین های موجود در موتور تاژک، مشابه ۱۰ پروتئین در یک سیستم ترشحی باکتری‌ها هستند. دو پروتئین دیگر موتور، مشابه پروتئین هایی‌اند که در انتقال یونی نقش دارند.

پروتئین‌های تشکیل‌دهنده میله، قلاب و رشته  شبیه هم بوده و از یک پروتئین نیایی اشتقاق یافته‌اند که یک لوله‌ای شبیه پیلی تشکیل می‌داد. این مثالی از exaptation است که فرآیندی است که طی آن ساختارهای موجود از طریق تغییر با توارث، عملکرد‌های جدیدی کسب می‌کنند.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::